Вступнику

Натисність сюди, щоб перейти на сайт приймальної комісії
 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ У 2020 РОЦІ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2020

Економічний факультет чекає на тебе!

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступників, які претендують на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичної та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступників, які претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

 

Документи для вступу

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ОСВІТНО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 

Спеціальності

Документи для вступу

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ДИПЛОМА БАКАЛАВРА ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Спеціальності

Документи для вступу (магістр)

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Особи, які здобули ступінь бакалавра і вступають для здобуття ступеня магістра, додають документ державного зразка про раніше здобутий ступінь бакалавра, на основі якого здійснюється вступ.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і вступають для здобуття ступеня магістра додають документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ. У разі наявності у вступника базової та повної вищої освіти додаються диплом бакалавра та диплом спеціаліста на основі яких здійснюється вступ.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Короткий нарис до історії факультету

Кам’янець-Подільський державний український університет був створений у 1918 році.

1 вересня 2004 року був створений природничо-економічний факультет. А з 2006 р. засновано самостійний економічний факультет.

Підґрунтя для відкриття економічних спеціальностей поклала кафедра економічних дисциплін та політології. З 1997 року здійснювалася підготовка фахівців спеціальності «Математика і основи економіки». У 2002 році в університеті здійснено перший набір студентів денної та заочної форм навчання на спеціальність «Економіка підприємства», у 2003 році – на спеціальність «Економічна теорія», в 2006 році –  на спеціальність «Управління персоналом та економіка праці», а в 2010 році – на спеціальність «Туризм» денної форми навчання. В 2012 році ліцензовано підготовку фахівців за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа».

Підготовку фахівців здійснюють 3 кафедри: «Туризму та готельно-ресторанної справи», «Економіки підприємства», «Управління персоналом та економіки праці».

Керівництво економічного факультету:

декан – Ткачук Віталій Валерійович, кандидат економічних наук, доцент;

заступник декана з навчально-методичної роботи – Олійник Ольга Степанівна, старший викладач кафедри економіки підприємства;

заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу – Боднарчук Тетяна Леонідівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства;

заступник декана з виховної та профорієнтаційної роботи – Рарок Лілія Анатоліївна, кандидат економічних наук, асистент кафедри управління персоналом та економіки праці.

Економічний факультет це:

 • висококваліфіковані викладачі;
 • підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів на умовах державного замовлення та за кошти юридичних та фізичних осіб;
 • спеціалізовані кабінети та лабораторії, спортивна зала, бібліотека, читальна зала;
 • навчання з використанням комп’ютерів (на факультеті функціонує три комп’ютерні класи);
 • можливість навчатися на військовій кафедрі;
 • робота у наукових гуртках, проблемних групах і секціях;
 • можливість проживання у гуртожитку, який має блочно-секційну систему з кімнатами на 3-5 місць;
 • спортивні гуртки, команда КВН, активне дозвілля.

Спеціальність «Економіка підприємства» – це можливість:

обіймати посади техніка з підготовки виробництва, з планування, з праці, ревізора з виробничо-технічних і економічних питань, фахівця з фінансово-економічної безпеки, адміністративного помічника, референта, референта з основної діяльності, помічника керівника підприємства (установи, організації), помічника керівника малого підприємства, організатора діловодства (державних установ, підприємства та за видами економічної діяльності), інспектора з цін, вчителя економіки; інженера з організації керування виробництвом, консультанта з ефективності підприємництва, консультанта з раціоналізації виробництва, фахівця з ефективності підприємництва, з раціоналізації виробництва, економіста, економіста з планування, економіста обчислювального центру, економічного радника, консультанта з економічних питань, оглядача з економічних питань, фахівця з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, викладача економічних дисциплін.

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа» – це можливість:

працювати на посадах фахівців із: готельної справи; ресторанної справи; готельного обслуговування; організації дозвілля; спеціалізованого обслуговування; раціоналізації виробництва;   стандартизації, сертифікації та якості; керівників місць розміщення (в готелях, туристичних комплексах тощо);

обіймати посади: аналітика з дослідження товарного ринку;  адміністратора залу в закладах громадського харчування; інспектора з контролю якості продукції; інспектора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань у готелях, туристичних комплексах, закладах харчування;

займатися такими видами діяльності як сервісна, виробничо-технологічна, організаційна роботи, що спрямовані на задоволення потреб споживачів, забезпечення високого рівня комфорту, задоволення найрізноманітніших побутових, господарських та культурних запитів гостей.

Спеціальність «Управління персоналом та економіка праці» – це можливість:

працювати на посадах техніка з нормування праці, планування праці, хронометражиста, адміністративного помічника, інспектора з кадрів, фахівця з наймання робочої сили, помічника керівника підприємства (установи, організації), організатора діловодства (державних установ, різних видів економічної діяльності), інспектора з виплати пенсій, інспектора із призначення пенсій, інспектора із соціальної допомоги, економіста – демографа, економіста – статистика, економіста із праці, інженера із нормування праці, інженера із організації праці, інженера із організації та нормування праці, інженера із профадаптації, профконсультанта, фахівця із аналізу ринку праці, фахівця із питань зайнятості, експерта із регулювання соціально – трудових відносин, експерта із умов праці, інструктора з передових методів праці, спеціаліста державної служби (в органах виконавчої влади сфери соціально – трудових відносин), спеціаліста з питань кадрової роботи та державної служби, соціального інспектора, спеціаліста із питань вирішення колективних трудових спорів.

Спеціальність «Туризм» – це можливість:

працювати в туристичних підприємствах, екскурсійних бюро, курортних комплексах, науково-дослідних установах, створювати власний бізнес. Крім того, випускник з вищою освітою за професійним спрямуванням “Туризм” освітнього ступеню бакалавр може обіймати посади працівників-виконавців відповідного рангу у державних структурах та відомствах, установах (держадміністрації), органах самоврядування та у міжнародних туристичних організаціях.

Фахівець підготовлений до робіт: консультації з питань туризму та аналізу туристичної діяльності в  сфері управління туризмом, в туристичних підприємствах,  курортних комплексах,  екскурсійних бюро,  засобах розміщення,  громадських організаціях,  навчальних закладах, центральних органах    виконавчої    влади,  місцевих органах самоврядування. 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – це можливість:

працювати на посадах: керівника (підприємства, установи, організації, фірми, служби, відділу, підрозділу), комерційним директором, антикризовим керівником, головним економістом, начальником планово-економічного відділу, начальником відділу цін, аналітиком, фахівцем з ефективності підприємництва, консультантом з економічних питань, радником на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності і видів економічної діяльності, в органах державної влади, державних установах.

Основною перевагою спеціальності є навчання технології організації та ведення власної справи, фахівці з даної спеціальності через розвиток креативності і гнучкості стають конкурентоспроможнимиі на сучасному ринку праці.

Фахівці спеціальності здатні:

Аналізувати: ресурси, процеси і результати діяльності підприємства, конкурентне середовище підприємства.

Розробляти: загальні і функціональні стратегії підприємства, бізнес-проекти підприємства, системи прогнозування і планування діяльності.

Організовувати: підприємницьку діяльність, а також процеси управління та прийняття рішень,·ділові контакти із зовнішнім середовищем.

Забезпечувати: обґрунтування рекомендацій щодо розв’язання проблем функціонування і розвитку підприємства.

Чекаємо Вас за адресою:

вул. І. Огієнка, 61

м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300.

Сайт університету: http://www.kpnu.edu.ua/

Сайт приймальної комісії: http://vstup.kpnu.edu.ua/

Телефон приймальної комісії: 8(03849) 3-06-01

Е-mail: pk_kpnu@kpnu.edu.ua

Економічний факультет знаходиться за адресою:

вул. Суворова, 52

Е-mail: dec_econom@kpnu.edu.ua

Сайт: http://ef.kpnu.edu.ua/

Телефон деканату: 8 (03849) 2-44-74