Історія факультету

Економічний факультет – наймолодший  в Університеті. Проте він має власну і тривалу історію. Формування засад економічної освіти розпочалося ще зі створення Університету. Важливу роль в організації економічної науки на Поділлі відіграв Сергій Степанович Остапенко. С. С. Остапенко в добу Директорії УНР обіймав високі урядові посади, а згодом прийняв активну участь в розбудові національної університетської освіти. Зокрема, з 18 липня 1919 р він обіймав посаду приват-доцента кафедри статистики на правничому факультеті. 5 листопада 1919 р. Рада професорів університету доручила С.С. Остапенку викладати ще й політичну економію. 25 лютого 1920 р. Рада правничого факультету обрала Сергія Степановича штатним приват-доцентом кафедри політичної економії й статистики.

С.С. Остапенко

Невдовзі С.С. Остапенко розробив лекційні курси з політичної економії, які були розмножені в університетській літографії для студентів. Тоді ж губернська народна управа видрукувала його книгу «Курс статистики і демографії» накладом 3150 примірників, а губернська народна каса державного кредиту профінансувала друк його іншої праці «Важливі властивості українського народу в порівнянні з іншими народами» (1500 примірників). Крім того, Сергій Степанович був одним з ініціаторів створення в Кам’янці-Подільському всеукраїнського товариства економістів у діяльності якого він брав активну участь. Наприклад, 19 вересня 1919 р. на загальних зборах членів товариства він виступив із доповіддю на тему «Основи політичної економії». Виступ викликав жвавий інтерес з боку присутніх як у плані термінології, так і класифікації економічних категорій. Можна вважати, що С.С. Остапенко був фундатором економічної науки в молодому університеті. Він зробив значний внесок у формування молодої української інтелігенції.

Ю.С. Латер

У 20-ті–80-ті роки ХХ століття в Університеті студенти усіх спеціальностей вивчали  політичну економію, яка була досить заполітизована. Кафедра економіки була заснована одночасно з Університетом. Час змінював її назву. Вона у різні періоди була «кафедрою історії партії і політекономії», «кафедрою економічної теорії і політології», «кафедрою економічних дисциплін і політології», «кафедрою економічних дисциплін».

На початку 90-х років функціонувала кафедра економічної теорії і політології, завідувачем якої був Ю.С. Латер.  У 90-ті рр. на кафедрі працювали к.е.н., доценти О.М. Жук, І.С. Чайка, Т.П. Драганова, Г.Г. Зелик, М.О. Городецька, к.і.н., доценти А.Ф. Суровий, А.А. Цвях, Е.М. Мельник, викладачі А.П. Гаврищук, О.С. Ліпінський, О.К. Носов, І.В. Ящишина. Після успішного захисту дисертації (1991 р.) на кафедру повернувся М.І.Каньоса.

О.М. Жук

В ході демократизації суспільства, виникла об’єктивна необхідність вивчення економічної науки під іншим кутом зору. М.І.Ка­ньоса і Ю.С.Ла­тер підготували і видали навчальний посібник «Основи економічної теорії» у 2-х частинах (1992, 1995), який став одним із перших в українській державі. Свій новаторський посібник підготували І.С.Чайка та М.О.Городецька.

Зміни у суспільстві, викликані трансформацією економіки, еко­номіза­цією соціальних зв’язків, необхідністю формування масового економічного мислення з урахуванням ринкового досвіду багатьох країн світу, викликали необхідність радикальних змін в економічній освіті країни. При цьому особ­ливого значення набула підготовка молоді до життя і діяльності у непростих умовах ринку. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що донедавна у системі шкільної освіти не було спеціальних економічних дисциплін, у школах навіть через міжпредметні зв’язки майже не розглядалися і не ви­вчалися економічні поняття. Разом з тим нові умови господарювання вимагали від молоді швидких темпів набуття економічної освіти у навчаль­них закладах. Студентство почало цікавитися формуванням ринкових відносин, знаннями в галузі підприємництва, виробництва, бізнесу тощо.

М.І. Каньоса

Становлення економічного факультету відбувалося поступово. Так, 1997 р. на кафедрі економічних дисциплін і політології, очолюваній М.І.Ка­ньосою, було започатковано спеціалізацію «Основи економіки» на спе­ціальності «Педагогіка та методика середньої освіти. Математика» на фізи­ко-мате­матичному факультеті. Науково-педагогічних працівників на ка­фед­рі еконо­мічної теорії і політології було небагато. Справа ус­клад­нюва­лася ще й тим, що, по-перше, спеціальності мали не педагогічне спрямуван­ня, а по-друге, на економічний блок спеціальностей напряму 0501 «Економіка і підприєм­ництво» ще тільки розроблявся Галузевий стандарт вищої освіти Міністерства освіти і науки України, що складався з освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної харак­теристики. На оформлення і багаторазове переоформлення документів було витрачено чимало зусиль і часу.

9 липня 2002 р. на засіданні ДАК МОНУ було прийнято довгоочікуване рішення «Надати Кам’янець-Подільському державному університетові ліцензію на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напряму 0501 Економіка і підприємництво спеціальностей Економічна теорія та Економіка підприємства. Того ж року був здійснений набір на перший курс денної та перший і третій курси (на базі молодшого спеціаліста) заочної форм навчання спеціальності Економіка підприємства. З відкриттям економічних спеціальностей у 2002 році кафедру підпорядкували фізико-математичному факультету. З 1 вересня 2003 року кафедра була реорганізована в дві, які стали випускними відповідних економічних спеціальностей: економічна теорія та економіка підприємства.

І.В. Ящишина

Новоутворену кафедру економічної теорії очолила доцент І.Ящи­шина. Кафедра нараховувала трьох кандидатів економічних наук, доцентів І.Ящишина, Ю.Латер, В.Поліщук та трьох асистентів – Н.Мозолюк, О.Сві­дер та О.Титаренко, які забезпечували вивчення основ економічної теорії на всіх факультетах та спеціальностях і теоретичних дисциплін на спе­ціаль­ностях «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і основи економіки», «Економічна теорія» та «Економіка підприємства».

Кафедру економіки підприємства очолив кандидат економічних наук, професор М.І. Каньоса. Тут також працювали: доктор економічних наук, професор, академік АЕН Д.П. Богиня, кандидат економічних наук, доцент П.А. Стрельбіцький, кандидат історичних наук, доцент А.М. Каньоса, кандидат фізико-математичних наук, доцент П.І. Авдеюк, асистенти О.К. Кушнір, І.А. Сікора та Н.Ю. Олійник. Вони забезпечували викладання прикладних економічних дисциплін та методики викладання економіки.

У 2003 р. під економічні спеціальності університету передано корпус колишньої Кам’янець-Подільської школи №3 загальною площею 3917,4 м2 (район «Польські фільварки», вул. Суворова, 52), де у 1939 році розміщувався Кам’янець-Подільський учительський інститут з дворічним терміном нав­чання (для підготовки учителів V–VII класів). За активної підтримки рек­тора О.М. Завальнюка та декана фізико-математичного факультету В.С. Щирби було проведено великий обсяг ремонтних робіт корпусу та збудовано систему автономного опалення.

Корпус економічного факультету

На кафедрі економіки підприємства викладання фахових дисциплін забезпечували 18 викладачів: 1 професор, кандидат наук; 9 доцентів, кан­дидатів наук (з них 4 – на засадах внутрішнього сумісництва, 2 – сумісники з інших ВНЗ); 2 старші викладачі (обоє сумісники); 6 асистентів (у т.ч. 4 – на засадах внутрішнього сумісництва). За кафедрою було закріплено 29 навчальних предметів з навчальних планів спеціальностей «Економічна теорія» та «Економіка підприємства». Крім того, кафедра забезпечувала викладання економічних дисциплін на фізико-мате­матичному факультеті, спецкурсів і спецсемінарів на інших факультетах. На кафедрі економічної теорії працювали 10 викладачів: 1 професор, 1 кандидат наук (на засадах внутрішнього сумісництва); 6 доцентів, канди­датів наук (з них 3 – на засадах внутрішнього сумісництва, 1 – сумісник); 3 асистенти. Вона забезпечувала вивчення 18 дисциплін циклу «Економічна теорія», як на економічних спеціальностях природничо-економічного факультету, так і на інших факультетах та в Інституті соціальної реабілі­тації та розвитку дитини.

З 1 вересня 2004 р. по 1 вересня 2006 р. кафедра економічної теорії та кафедра економіки підприємства працювали в складі природничо-економічного факультету. 30 серпня 2006 р. ректор Університету М.О. Завальнюк видав наказ №262 «Про реорганізацію природничо-економічного факультету». В ньому вказувалося, що з метою оптимізації навчального процесу необхідно створити на базі природничо-економічного факультету окремі природничий та економічний факультети. Віднести до компетенції економічного факультету такі спеціальності: Економічна теорія, Економіка підприємства, Управління персоналом та економіка праці, створити на економічному факультеті кафедру управління персоналом і економіки праці. Деканом новоутвореного економічного наказом ректора була призначена к.е.н., доцент І.В. Ящишина.

У 2009-2013 рр. деканом економічного факультету був к.е.н., доцент, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці П.А. Стрельбіцький.

П.А. Стрельбіцький

У 2010 році факультет здійснює перший набір на напрям підготовки «Туризм», відкривши нові можливості для молоді міста, що є одним із найрозвиненіших туристичних центрів України. Підготовкою фахівців нового напряму займалася кафедра управління персоналом та економіки праці, що стає кафедрою управління персоналом та туризму.

З 2013 р. деканом економічного факультету знову стає І.В. Ящишина. У вересні 2014 р. на економічному факультеті розпочали навчання студенти нового напряму підготовки Готельно-ресторанна справа в рамках кафедри економічної теорії та туризму. З 2015 року було реорганізовано кафедру економічної теорії та туризму в кафедру туризму та готельно-ресторанної справи, завідувачем якої стала д.і.н., професор С.Е. Баженова.  З вересня 2015 р. деканом економічного факультету став к.е.н., доцент В.Ю. Лисак. У 2016 р. економічний факультет отримав ліцензію на підготовку фахівців спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, з 2017 р. – спеціальності Облік та оподаткування.

С.Е. Баженова

На сьогодні у складі економічного факультету, який очолює к.е.н., доцент В.В. Ткачук, працює три кафедри, а саме: кафедра економіки підприємства, яку очолює д.е.н., професор І.В. Ящишина; кафедра управління персоналом та економіки праці, завідувачем якої є к.е.н., доцент П.А. Стрельбіцький, та кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, яку очолює д.і.н., професор С.Е. Баженова. Кафедри готують фахівців за напрямами 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 24 Сфера обслуговування. На сьогодні у стінах економічного факультету молодь може отримати високоякісну освіту за спеціальностями 051 Економіка, 071 Облік й оподаткування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 241 Туризм, 242 Готельно-ресторанна справа.

Економічний факультет знаходиться в фазі становлення та подальшого розвитку. Його життя – це напружена праця згуртованого колективу викладачів, спрямована на подальше формування та вдосконалення науково-методичної бази для забезпечення високоякісної теоретичної та практичної підготовки фахівців з економіки.