Ящишина Ірина Володимирівна

Особисті дані науково-педагогічного працівника

фото (1)

Ящишина Ірина Володимирівна

Посада завідувач, професор кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь доктор економічних наук

Вчене звання професор

Освіта

Донецький інститут радянської торгівлі, 1984 р., спеціальність «Економіка і організація торгівлі», кваліфікація Економіст-організатор.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність

08.02.01. Економіка технологічних змін та інноваційних процесів

Тема

Аналіз та оцінка діяльності малих науково-технічних структур України

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор Маліцький Борис Антонович, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України, директор

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

Спеціальність

08.00.03 Економіка та управління національним господарством

Тема

Соціалізація інноваційної економіки

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор Маліцький Борис Антонович, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України, директор

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України.

Професійна діяльність

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник (у 2015-2016 н.р.) Методика наукових досліджень, Інноваційний розвиток підприємства, Моделювання в управлінні соціально-економічними системами, Основи наукових досліджень, Економічна теорія, Макроекономіка

Керівник Центру регіональних досліджень та проблемної група «Проблеми інноваційного розвитку підприємств регіону» (входить до Центру регіональних досліджень).

Повний список праць

 

Основний зміст дисертації викладено у таких публікаціях автора:

Монографія:

 1. Ящишина І. В. Соціальне спрямування інноваційної економіки: досвід, тенденції, наслідки : монографія / Ірина Володимирівна Ящишина. – Кам’янець-Подільський : Сисин Я. І., 2012. – 368 с. – (21,4 д.а.). (Лучик С. Д. Нове видання з питань соціально спрямованого розвитку інноваційної економіки / С. Д. Лучик // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журн. – № 3. – 2013. – С. 294-295. – Рец. на кн.: Ящишина І. В. Соціальне спрямування інноваційної економіки: досвід, тенденції, наслідки : монографія / Ірина Володимирівна Ящишина. – Кам’янець-Подільський : Сисин Я. І., 2012. – 368 с.)

Розділи у колективних монографіях:

 1. Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання : кол. моногр. / за ред. В. Ф. Бесєдіна, А. Ф. Музиченка. – К. : НДЕІ, 2005. – 551 с. (внесок дисертанта: розділ 1.19. Характеристика теоретичних уявлень щодо економічного зростання. – С. 150–155; 0,5 д.а.).
 2. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область / [ред. рада вид.: В. Г. Кремень (голова) та ін.] ; редкол. тому: [О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – 447 с. (внесок дисертанта: розділ 3, підрозділ 3.2. Тенденції розвитку педагогічної освіти Хмельниччини у ХХ столітті. – С. 225–245; 1,0 д.а.).
 3. Соціально-економічний розвиток Хмельниччини в умовах трансформаційної економіки : монографія / за ред. Ю. С. Латера. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2011. – 216 с. (внесок дисертанта: розділ 5. Інноваційний розвиток Хмельниччини. – С.115–158; 3,0 д.а. ).

Публікації у наукових фахових виданнях:

 1. Ящишина І. В. Науково-технічне підприємство в аграрній сфері / І. В. Ящишина // Економіка АПК. – 1997. – № 2. – С. 48–49.
 2. Ящишина І. В. Методичні підходи до визначення особливостей та взаємодії ринкового та неринкового секторів науки / І. В. Ящишина // Гуманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи : зб. наук. пр. – К., 1997. – С. 49–58.
 3. Ящишина І. В. Теоретичні підходи до визначення чинників соціально-економічного зростання / І. В. Ящишина // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / за ред. М. І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 226–229.
 4. Ящишина І. В. Взаємозв’язок соціалізації і капіталізації в інноваційній економіці / І.В. Ящишина // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / за ред. М. І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 18. – С. 165–170.
 5. Ящишина І. В. Соціалізація економічного розвитку економіки як об’єкт наукового дослідження / І. В. Ящишина // Наука та наукознавство. – № 2. – 2010. – С. 90–102.
 6. Ящишина І. В. Фінансування науки як ключова проблема інноваційного розвитку країни / І.В. Ящишина // Економічний простір : зб. наук. пр. –  Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – № 38. – С. 82–88.
 7. Ящишина І. В. Проблема соціальної ефективності в економічній теорії / І. В. Ящишина // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журн. – № 5. – 2010. – С. 238–243.
 8. Ящишина І. В. Капіталізація в інноваційній економіці / І. В. Ящишина // Економіка : зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / за заг. ред. акад. НАПН України І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2010. – Вип. 10. – С. 169–178.
 9. Ящишина І. В. Характеристика показників оцінки рівня інноваційного розвитку європейських країн / І. В. Ящишина // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журн. – № 6. – 2011. – С. 34–39.
 10. Ящишина І. В. Взаємозв’язок соціальних і економічних ефектів впровадження інновацій. Частина І / І. В. Ящишина // Наука та наукознавство. – 2011. – № 2. – С. 84–92; Частина ІІ // Наука та наукознавство. – 2011. – № 3. – С. 38–47; Частина ІІІ // Наука та наукознавство. – 2011. – № 4. – С. 67–75.
 11. Ящишина І. В. Макроекономічна значимість соціальних цілей інновацій / І. В. Ящишина // Економіка : зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / за заг. ред. акад. АПН України І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2011. – Вип. 11. – С. 128–133.
 12. Ящишина І. В. Соціальна складова інноваційної політики країн ЄС / І. В. Ящишина // Економіка-менеджмент-бізнес : зб. наук. пр. Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – К. : ДУІКТ, 2011. – Вип. 4. – С. 36–42.
 13. Ящишина І. В. Структурний взаємозв’язок динаміки соціальних та інноваційних процесів в умовах сучасної економіки / І. В. Ящишина // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 7–10.
 14. Ящишина І. В. Споживач як соціальний чинник інноваційної економіки / І. В. Ящишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький : Хмельниц. нац. ун-т, 2012. – Вип. 7. – С. 34–41.
 15. Ящишина І. В. Системність дослідження інноваційної економіки [Електронний ресурс] / І.В. Ящишина // Ефективна економіка : електронний журнал. – 2012. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1487.
 16. Ящишина І. В. Економетрична оцінка впливу інноваційних чинників на соціально-економічний розвиток України / І.В. Ящишина // Проблеми науки. – 2012. – № 12. – С. 34–39.
 17. Ящишина І. В. Соціальний вектор інноваційного розвитку регіону / І.В. Ящишина // Агросвіт. – 2012. – № 12. – С. 45–51.
 18. Ящишина І. В. Соціальний розвиток України в умовах становлення інноваційної економіки / І. В. Ящишина // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журн. – 2012. № 5. – С. 10–15.
 19. Ящишина І. В. Соціальний капітал української науки очима студентів / І. В. Ящишина, О. С. Попович // Проблеми науки. – 2012. – № 6. – С. 22–27 (внесок дисертанта: проведення соціологічного опитування, обробка результатів за допомогою комп’ютерної програми ОСА, аналіз).
 20. Ящишина І. В. Взаємозв’язок інноваційного та соціального розвитку країни / І. В. Ящишина // Національне господарство України: теорія та практика управління : [зб. наук. пр.] / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. – С. 97–103.
 21. Ящишина І. В. Україна: зв’язок інноваційного та соціального розвитку / І. В. Ящишина // Університетські наукові записки : часопис Хмельниц. ун-ту управління і права. – 2012. – № 3 (43). – С. 432–436.
 22. Ящишина І. В. Моделювання впливу інноваційних чинників на соціальні індикатори (на прикладі європейських країн) / І. В. Ящишина // Економіка : зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / за заг. ред. акад. НАПН України І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2012. – Вип. 12. – С. 188–194.
 23. Ящишина І. В. Інноваційна стратегія євроспільноти: соціальний вимір [Електронний ресурс] / І. В. Ящишина // Ефективна економіка : електронний журнал. – 2013. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1868.

Опубліковані праці апробаційного характеру:

 1. Ящишина І.В. Теорія і практика переходу до ринку в науково-технічній галузі / И. В. Ящишина // Збірник праць вчених. – К. : Ін-т світ. екон. і міжнар. відн. НАН України, 1997. – Вип. 7. – С. 41–44.
 2. Ящишина І. В. Проблеми формування трудових ресурсів Хмельниччини / І. В. Ящишина, П. А. Стрельбіцький // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління трудовими ресурсами: проблеми теорії та практики». – К. : ІВД КНЕУ, 2007. – С. 234–237 (внесок дисертанта: аналіз освітнього та наукового рівня кадрового потенціалу області).
 3. Ящишина І. В. Макроекономічний аспект індивідуального добробуту / І. В. Ящишина // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів та асп., присвяч. 90-річчю Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту : вип. 7, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2008. – Т. 5. – С. 62–64.
 4. Ящишина І. В. Структура індивідуального добробуту / І. В. Ящишина // Україна в ХХІ столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку : зб. наук. пр. за матер. І Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2008 р. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2008. – С. 21–25.
 5. Ящишина І. В. Вплив науково-технічного фактору на економічне зростання країни / І. В. Ящишина // Економіка : зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / за заг. ред. акад. АПН України І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2009. – Вип. 9. – С. 24–32.
 6. Ящишина І. В. Вплив НТП на економічне зростання / І. В. Ящишина // Соціально-економічний розвиток України в ХХІ столітті: проблеми, пріоритети і перспективи : зб. наук. пр. за матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, КПНУ, 23-24 квіт. 2009 р. – Кам’янець-Подільський : Вид. Зволейко Д. Г., 2009. – С. 74–79.
 7. Ящишина І. В. Теорія капіталу в інноваційній економіці / І. В. Ящишина // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, РВВ, 2009. – Вип. 2. – С. 9–13.
 8. Ящишина І. В. Соціальне регулювання за допомогою податків / І. В. Ящишина // Міжнародне співробітництво України у сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : зб. матер. наук.-практ. конференції, 23 жовт. 2009 р., м. Ірпінь. – Ірпінь : Нац. ун-т держ. подат. служби України, 2009. – С. 107–109.
 9. Ящишина І. В. Фундаментальна наука як суспільне благо / І. В. Ящишина // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. – Т. 4. – С. 35–37.
 10. Ящишина І. В. Інноваційна культура в сучасній економіці / І.В. Ящишина // Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи : матер. V наук.-практ. конф., 21 трав. 2010 року, м. Сімферополь. – Сімферополь : ЦРОНІ, 2010. – С. 96–100.
 11. Ящишина И. В. Инновационный труд в экономике знаний / И. В. Ящишина // Социология инноватики: человек в инновационном мире : докл. и выступ. ІІІ Междунар. конф. по социологии инноватики, 26-27 нояб. 2009 г. – М. : Гос. образовательное учрежд. высш. проф. образования «Рос. гос. ин-т интелект. собственности» (ГОУ ВПО РГИИС), 2010. – Том 3. – С. 111–114.
 12. Ящишина І. В. Інтелектуальний капітал в умовах інноваційного розвитку економіки / І. В. Ящишина, Г. Г. Зелик // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів та асп. : вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2010. – Т. 2. – С. 168–170 (внесок дисертанта: визначено теоретичні аспекти впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток економіки).
 13. Ящишина І. В. Трансформація капіталу в інноваційній економіці / І. В. Ящишина // Актуальні проблеми науково-технологічної та інноваційної політики в контексті формування загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи : міжнар. симп., м. Київ, 16-17 черв. 2010 р. – К., 2010. – С. 325–328.
 14. Ящишина І. В. Науково-технічна діяльність в соціалізації / І. В. Ящишина // Сучасна наука в мережі Інтернет : матер. VI Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 25-27 лют. 2010 р. – К. : ТК Меганом, 2010. – С. 105–107.
 15. Ящишина І. В. Дієвість кривої Лаффера в умовах інноваційної економіки / І. В. Ящишина // Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : зб. матер. наук.-практ. конф., 22 жовт. 2010 р. : в 2 ч. / Держ. подат. адмін. України, Нац. ун-т ДПС України, Наук-дослід. центр проблем оподаткування. – Ірпінь, 2010. – Ч. 1. – С. 445–447.
 16. Ящишина І. В. Соціальна значимість інновацій на макрорівні / І. В. Ящишина// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 черв. 2011 р., м. Дніпропетровськ / [редкол.: О. І. Амоша та ін.] : у 2 т. – Дніпропетровськ : Нац. гірничий ун-т, 2011. – Т. 1. – С. 58–60.
 17. Ящишина И. В. Взаимосвязь социального и инновационного развития страны / И. В. Ящишина // Социология инноватики: социальные и культурные условия модернизации : матер. IV Междунар. конф., г. Москва, 24-25 нояб. 2011 г. – М. : Рос. гос. ин-т интеллект. собственности (РГИИС), 2011. – С. 372–378.
 18. Ящишина І. В. Взаємозв’язок інноваційного та соціального розвитку країн ЄС // Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й. А. Шумпетера : матер. ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 жовт. 2011 р. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 59–61.
 19. Ящишина І. В. Соціальна ефективність впровадження інновацій / І. В. Ящишина // Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення : матер. міжнар. симп. з наукознавства та наук.-технолог. прогнозування, м. Київ, 2-3 черв. 2011 р. – К. : Фенікс, 2011. – С. 271–273.
 20. Ящишина І. В. Взаємозв’язок інноваційного та соціального розвитку Хмельницької області / І. В. Ящишина // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики : матер. ХVI междунар. науч.-практ. конф., г. Алушта, 12-16 сент. 2011 г. / Нац. акад. наук Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, Творческий союз НИО Крыма. – Симферополь : ИТ АРИАЛ, 2011. – С. 372–
 21. Ящишина І. В. Соціальна значимість інновацій для макроекономічного розвитку / І. В. Ящишина // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : зб. наук. ст. учасн. Четвертої всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : Скайтек, 2011. – С. 61–65.
 22. Ящишина І. В. Вплив людського капіталу на інноваційний розвиток економіки / І. В. Ящишина // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 10, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – Т. 1. – С. 170–173.
 23. Ящишина І. В. Науковий потенціал Хмельниччини в умовах формування інноваційної економіки / І. В. Ящишина, О. В. Кеба // Трансфер технологій та інновацій: бізнес, влада, регіони : матер. V Міжнар. форуму, 15-16 груд. 2011 р. – К., 2011. – С. 97–101 (внесок дисертанта: проаналізовано динаміку кадрової складової наукового потенціалу Хмельницької області).
 24. Ящишина І. В. Соціальний вектор інноваційного розвитку / І. В. Ящишина// Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, РВВ, 2012. – Вип. 7. – С. 50–61.
 25. Ящишина І. В. Формування соціального капіталу науки сьогодення / І. В. Ящишина, М. О.Городецька // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2012. – Вип. 6. – С. 24–30 (внесок дисертанта: проведена кількісна оцінка соціального капіталу науки за результатами соціологічного опитування).
 26. Ящишина И. В. Социальное измерение уровня инновационного развития стран ЕС / И.В. Ящишина // Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в социально-экономических системах : матер. 2-й Междунар. науч.-практ. конф., 19 февр. 2013 года. – Курск : Юго-Зап. гос. ун-т., 2013. – Т. 2. – С. 233–

Публікації в зарубіжних наукових виданнях:

 1. Yashchyshyna I. Economic consequences of privatization of enterprises through bankruptcy / Iryna Yashchyshyna // The chosen problems of effectiveness of restructuring, Szczecin – Poznań, Publisher : Kreos, 2006. – P. 77–81.
 2. Ящишина И. В. Современный финансово-экономический кризис как катализатор украинских экономических проблем и стимулятор формирования инновационной экономики / И.В. Ящишина, М. А. Городецкая // Сборник научных трудов. – Телави : Телавский гос. ун-т. – № 1. – 2010. – С. 17–23 (внесок дисертанта: досліджено зв’язок циклічного та науково-технологічного розвитку економіки України).