Кушнір Оксана Климівна

imageОсобисті дані науково-педагогічного працівника

Кушнір Оксана Климівна

Посада доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь кандидат економічних наук

Освіта

Кам’янець-Подільський державний університет, 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (Вчитель математики та основ економіки, 2003).

Кам’янець-Подільський державний університет, 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (Магістр педагогічної освіти, викладач математики, 2005).

Тернопільський національний економічний університет, 7.03050401 «Економіка підприємства» (Спеціаліст з економіки підприємства, 2009).

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність

08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Тема

Інтервальне моделювання економічних збитків, наслідків негативного впливу автотранспорту на навколишнє середовище

Науковий керівник

д.т.н, професор М.П. Дивак

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Професійна діяльність

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2016-2017 н.р.)

Інформаційні системи і технології на підприємстві,

Математичне моделювання підприємницької діяльності,

Потенціал і розвиток підприємства,

Планування та контроль на підприємстві,

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків,

Управління потенціалом підприємства,

Управління витратами,

Основи підприємництва,

Комерційна діяльність,

Логістика,

Управління цінами і ціноутворення.

 

Повний список праць

Наукові публікації

№ з/п Назва

праці

Характер роботи Вихідні дані Обсяг сторінок Співавтори
1. Динамічні інтервальні моделі збитків внаслідок забруднення автотранспортом Тези Екологічний менеджмент у загальній системі управління: зб. тез доповідей дев’ятої щорічної всеукр. наук. конф. (Суми, 21–22 квітня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, СумДу. – Суми: Вид-во СумДу, 2009. – Ч. 1. – С. 79–81. 3 Дивак М.П.
2. Реалізація методики оцінювання динаміки збитків довкіллю внаслідок шкідливих викидів автотранспорту Стаття Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2009. – №4. – Т. 3 (138). – С. 237–242. Фахове видання 6  
3. Оцінка річних збитків внаслідок забруднення приземистого шару атмосфери автотранспортом на прикладі міста Кам’янець–Подільського Стаття Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – №29. – С. 260–264. Фахове видання 5  
4. Інтервальне оцінювання збитків навколишньому середовищу внаслідок діяльності автотранспорту Стаття Моделювання та інформ. системи в економіці: зб. наук. праць / [відп. ред. В.К. Галіцин]. – К: КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 92–106. Фахове видання 15 Дивак М.П., Гончар Л.І.
5. Оцінювання інтегрованих економічних збитків довкіллю внаслідок негативного впливу шкідливих викидів автотранспорту Стаття Моделювання та інформ. системи в економіці: зб. наук. праць / [відп. ред. В.К. Галіцин]. – К: КНЕУ, 2011. – Вип. 85. – С. 239–256. Фахове видання 18  
6.

 

Теоретичні основи моделювання економічних збитків довкіллю внаслідок забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту із застосуванням інтервального різницевого оператора Стаття Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 1. – С. 154–164. – ISSN 1993-0259.

Фахове видання.

11 Стахів Я.П., Дивак М.П.

Участь у роботі Центру регіональних досліджень