Буторіна Вероніка Борисівна

DSC_0093

Посада  старший викладач кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь кандидат економічних наук

Освіта

У 2001 р. закінчила Кам’янець-Подільський міський ліцей, фізико-математичний профіль, із золотою медаллю.

У 2006 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний університет, фізико-математичний факультет, і отримала диплом спеціаліста «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і основи економіки» з відзнакою.

У 2007 р. закінчила Тернопільський національний економічний університет, факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки, і отримала диплом спеціаліста «Менеджмент організацій».

У 2012 р. закінчила аспірантуру Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва Національної академії наук України.

Трудовий шлях

З 2006 р. по 2008 р. працювала вчителем економіки Кам’янець-Подільської спеціалізованої ЗОШ № 5 з поглибленим вивченням інформатики.

З 2006 р. працює науково-педагогічним працівником економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Тема

Формування наукоємної індустрії як складової інноваційного розвитку економіки

Науковий керівник

доктор економічних наук, професор Соловйов В’ячеслав Павлович, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва Національної академії наук України, заступник директора

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації

Академія муніципального управління, м. Київ

Професійна діяльність

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2015-2016 н.р.):

 1. «Економіка туризму».
 2. «Планування і організація туристичного бізнесу».
 3. «Менеджмент у туризмі».
 4. «Іміджеологія і PR в туризмі».
 5. «Організація анімаційної діяльності».
 6. «Економічна теорія».
 7. «Макроекономіка».
 8. «Мікроекономіка».

 

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Буторіна В. Б. Стримуючі фактори економічного зростання в перехідній економіці / В. Б. Буторіна // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. праць наук.-пед. працівників. Серія: Економіка. – К. : Міністерство освіти і науки України, Академія муніципального управління, 2008. – Вип. 4. – С. 372–376.
 2. Буторіна В. Б. Економічне зростання серед суміжних економічних категорій / В. Б. Буторіна // Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. праць професорсько-викладацького складу і асп. / за ред. Ю. В. Ніколенка. – К. : МОН України, Академія муніципального управління, 2008. – Вип. 30. – С. 190–195.
 3. Буторіна В. Б. Структура наукоємної системи АПК та її вплив на ефективність виробництва / В. Б. Буторіна // Збірник наукових праць / за ред. М. І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2009. – Вип. 17, т. 3. – С. 173–176.
 4. БуторінаВ. Б. Пріоритети розвитку авіабудівної і космічної галузей економіки України / В. Б. Буторіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : наук. журн. – Хмельницький : Хмельн. нац. ун-т., 2012. – № 6, т. 1. – С. 297–302.
 5. БуторінаВ. Б. Розвиток наукоємної індустрії України на прикладі приладобудування та електронної промисловості / В. Б. Буторіна // Проблеми науки. – 2013. – № 8 (152). – С. 22–31.
 6. БуторінаВ. Б. Міжнародне співробітництво України у фармацевтичній галузі / В. Б. Буторіна // Наука та наукознавство. – 2013. – № 3 (81). – С. 74–78. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/85975.
 7. Буторина В. Б. Потенциал наукоёмкой составляющей фармацевтической промышленности Украины и его реализация / В. Б. Буторіна // Инновации : науч.-практ. ежемесячный журн. – СПб : Трансфер. – 2013. – № 4 (174). – С. 99–
 8. Ящишина І.В. Антропоцентризм постіндустріального суспільства / І.В. Ящишина, В.Б. Буторіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон: Херсонський державний університет, 2014. – Випуск 9. – Ч. 2. – С. 35–40. http://www.ej.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya/2014?id=34.
 9. Буторіна В.Б. Розвиток виробничо-технологічної підсистеми інноваційної інфраструктури НІС України / В.Б. Буторіна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №6. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/994-butorina-v-b-rozvitok-virobnicho-tekhnologichnoji-pidsistemi-innovatsijnoji-infrastrukturi-nis-ukrajini.
 10. Буторіна В.Б. Вплив економічної трансформації на інноваційний розвиток України / В.Б. Буторіна // Ефективна економіка: електрон. наук. фах. вид. – 2015. – №6. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=4155.
 11. Буторіна В.Б. Узгодження пріоритетів науково-промислової політики в Україні / В.Б. Буторіна // Економіка. Управління. Інновації : електрон. наук. фах. вид. – 2015. – №2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/euipdf.

Публікації у інших виданнях

 1. Буторіна В.Б. Роль інноваційної політики держави у технологічному розвитку / В.Б. Буторіна // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Випуск ІІ. – С. 186–188.
 2. Буторіна В.Б. Вибір показників ефективності діяльності наукоємного підприємства/ В.Б. Буторіна // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Випуск ІІІ. – С. 93–95
 3. Буторіна В.Б. Ефективність інвестицій у інноваційному процесі/ В.Б. Буторіна // Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 96–101
 4. Буторіна В.Б. Ефективність інфраструктури ринку наукоємної продукції / В.Б. Буторіна // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Випуск 6. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2012. – С. 99–103.
 5. Буторіна В.Б. Теоретичні підходи до формування національної інноваційної системи/ В.Б. Буторіна // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2013. –. Випуск 8. – С. 101–108.
 6. Буторіна В.Б. Науково-технічний прогрес у моделях економічного зростання / В.Б. Буторіна // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І., 2014. –. Випуск 9. – С. 17–20.
 7. Буторіна В.Б. Пріоритети інноваційного розвитку України / В.Б. Буторіна // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Випуск 5. – С. 3–4.
 8. Буторіна В.Б. Механізм здійснення інноваційної політики в Україні у частині інноваційного забезпечення наукоємної індустрії / В.Б. Буторіна // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І., 2015. –. Випуск 10. – С.24–29.

Публікації за матеріалами конференцій, семінарів та симпозіумів

 1. Буторіна В.Б. Вплив кількості та якості наукових кадрів на економічне зростання / В.Б. Буторіна // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. текстів доп. за матер. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 20 трав. 2010р. – Хмельницький : Хмельн. ун-т управління і права, 2010. – С. 225–228.
 2. Буторіна В.Б. Тестування під час вивчення економічних дисциплін / В.Б. Буторіна // Матеріали семінару. Тестування як метод педагогічного контролю успішності студентів.– Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 53–56.
 3. Буторіна В.Б. Значення наукоємної індустрії у інноваційному розвитку України / В.Б. Буторіна // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 2-4 черв. 2011р. – Дніпропетровськ : Нац. гірничий ун-т, 2011. – Т. 1. – С. 79–81.
 4. Буторіна В.Б. Оцінка результатів прикладних НДДКР/ В.Б. Буторіна // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів доповідей за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 квітня 2012 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління і права, 2012. – С. 103–107.
 5. Буторіна В.Б. Критерії наукоємності галузей промисловості / В.Б. Буторіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 5-ти томах. –Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 11. –Т. 1. – С. 104–105.
 6. Буторіна В.Б. Государственное регулирование развития национальной инновационной системы Украины / В.Б. Буторіна // Современные подходы к трансформации концепций Государственного регулирования и управления в социально-экономических системах: материалы ІІ Международной науч.-практ. интернет-конф. (19 февр. 2013 года) : в 2 т. / редколл.: А.А. Горохов (отв. ред.) [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – Т.1. – С. 84–88.
 7. Буторіна В.Б. Формирование инновационной системы развития в условиях переходной экономики Украины / В.Б. Буторіна // Оценка экономической векторности развития субъектов рынка в ХХІ веке : материалы XIII Международной науч.-практ. конф. для студ., асп. и молодых учёных, 24 апр. 2013г. – М. : Аналитический центр «Экономика и финансы», 2013. – С. 50–
 8. Soloviov The innovation system in Ukraine: some issues of hi-tech development / V. Soloviov, V. Butorina // 3rd International conference «Economics and management – based on new technologies», 13-16 sept., 2013. – Vrnjačka Banja, Serbia : SaTCIP (Scientific and Technical Center for Intellectual Property) Ltd., 2013. – Р. 453–460.
 9. Буторіна В.Б. Вплив науково-технічного потенціалу на економічне зростання / В.Б. Буторіна // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. текстів доп. за матер. ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 23 трав. 2013р. – Хмельницький : Хмельн. ун-т управління і права, 2013. – С. 78–82.
 10. Буторіна В.Б. Вплив науково-технічного потенціалу на результати промислового виробництва/ В.Б. Буторіна // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. текстів доп. за матер. ХІV Всеукр. наук.-практ. конф., 22 трав. 2014 р. – Хмельницький : Хмельн. ун-т управління і права, 2014. – С. 30–35.
 11. Буторіна В.Б. Роль рекламного проспекту в структурі засобів PR у сфері туризму / В.Б. Буторіна // Матеріали XIV Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції / [Копилов С. А., Реєнт О. П., Баженов Л. В. та ін.] – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2014. – Випуск 5. – С. 437–443.
 12. Буторіна В.Б. Пріоритети інноваційного розвитку України / В.Б. Буторіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. –Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. –Т. 1. – С. 74–75.

Список навчально-методичних праць

 1. Ящишина І.В. Макроекономіка : практикум / І.В. Ящишина, В.Б. Буторіна. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2014. – 120 с.
 2. Буторіна В.Б. Іміджеологія і PR підприємств туристичної галузі : навчально-методичний посібник / Вероніка Борисівна Буторіна. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015. – 112 с.
 3. Буторіна В.Б. Методичні рекомендації з дисципліни «Сервісологія» для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань1401 «Сфера обслуговування» зі спеціальності 8.140103 Туризмознавство (за видами) / В.Б. Буторіна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 26 с.
 4. Буторіна В.Б. Методичні рекомендації з дисципліни «Управління розвитком в туризмі» для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань1401 «Сфера обслуговування» зі спеціальності 8.140103 Туризмознавство (за видами) / В.Б. Буторіна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 19 с.
 5. Баженова С.Е. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів галузі знань 1401 Сфера обслуговування спеціальності 8.14010301 Туризмознавство (за видами) денної форми навчання / С.Е. Баженова, В.Б. Буторіна. – Кам’янець-Подільський : Вид. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2015. – 20 с.
 6. Буторіна В.Б. Основи економічної теорії : практикум : навчально- методичний посібник / Вероніка Борисівна Буторіна, Олександр Полікарпович Свідер. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2017. – 122 с. / укр. мова.
 7. Буторіна В.Б. Організація анімаційної діяльності на туристичних підприємствах : навчально-методичний посібник / Вероніка Борисівна Буторіна. – Кам’янець- Подільський: Медобори-2006, 2016. – 124 с. / укр. мова.

 

Учасник наукової лабораторії кафедри туризму та готельно-ресторанної справи «Інноваційні технології у туризмі».

Учасник Центру регіональних досліджень кафедри економіки підприємства