Боднарчук Тетяна Леонідівна

Посада старший викладач кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь кандидат економічних наук

Освіта

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Міжнародна економіка», магістр з міжнародної економіки

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність

08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

Тема

Вплив протекціонізму на розвиток господарства України (ХІХ – початок ХХ ст.)

Науковий керівник

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник Супрун Наталія Анатоліївна

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Професійна діяльність

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2016-2017 н.р.):

 

Вступ до спеціальності

Економічна теорія,

Історія економіки та економічної думки,

Неоекономіка,

Основи споживчих знань,

Управління проектами

Наукові публікації

 Дисертація

           Боднарчук Т.Л. Вплив протекціонізму на розвиток господарства України (ХІХ – початок ХХ ст.): дисс. … кандидата екон. наук : 08.00.01 / Боднарчук Тетяна Леонідівна. – К, 2014. – 183 с.

Колективні монографії

 1. Боднарчук Т.Л. Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку: монографія / [В.В. Небрат, Н.А. Супрун та ін.] ; за ред. док. екон. наук В.В. Небрат ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2014. – 396 с. – С. 276–307: табл., рис. – (Особистий внесок: 1,9 д.а.).
 2. Боднарчук Т.Л. М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець : монографія / [В.В. Небрат, Н.А. Супрун та ін.] ; за ред. док. екон. наук В.В. Небрат ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К. : ДП «НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2015. – с. 362. – С. 211–225. – (Особистий внесок: 1,25 д.а.).

Наукові статті

 1. Боднарчук Т.Л. Протекціонізм в Україні у ХІХ – ХХ століттях: стан наукової розробки проблеми / Т.Л. Боднарчук // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць / Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – 2011. – Вип. 44. – С. 134–153.
 2. Боднарчук Т.Л. Вплив політики протекціонізму на розвиток економіки україн­ських земель в ХІХ столітті / Т.Л.Боднарчук // Історія народного госпо­дар­ства та економічної думки України : зб. наук. праць / Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – 2012. – Вип. 45. – C. 48–56.
 3. Боднарчук Т.Л. Політика протекціонізму у вітчизняній господарській практи­ці: ретроспективний аспект / Т.Л.Боднарчук // Вчені записки Університету «КРОК» : зб. наук. праць / Університет економіки та права «КРОК». – 2012. – Вип. 32. – Т. 2. – С. 164–168.
 4. Боднарчук Т.Л. Теоретико-методологічні засади аналізу протекціонізму / Т.Л. Боднарчук // Український соціум. – 2013. – № 1(44).– С. 117–128.
 5. Боднарчук Т.Л. Вплив політики протекціонізму на формування економіч­ного потенціалу українських земель (ХІХ – початок ХХ ст.) / Т.Л.Боднарчук // Ефективна економіка. – 2013. – № 11.– [Електронне видання]. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua.
 6. Супрун Н.А. Вплив політики протекціонізму на розвиток господарства України (ХІХ – початок ХХ ст.) / Н.А.Супрун, Т.Л.Боднарчук // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць / Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – 2013. – Вип. 46. – С. 129–143. (Особистий внесок – проаналізовано основні інструменти та методи реалізації політики протекціонізму ХІХ – початку ХХ ст.)
 7. Боднарчук Т.Л. Вплив політики протекціонізму на розвиток сільського гос­подарства українських земель ХІХ – початку ХХ ст. / Т.Л.Боднарчук // Агросвіт. – 2013. – № 24. – С. 63–68.
 8. Супрун Н.А. Формування концептуальних засад теорії економічного розвитку в контексті протекціоністсько-фритредерської полеміки ХІХ – початку ХХ ст. / Н.А.Супрун, Т.Л.Боднарчук // Проблеми економіки. – 2013. – № 4.– С. 305–311. (Особистий внесок – розкрито особливості історичної еволюції нау­ко­вих поглядів вітчизняних вчених на проблематику протекціонізму, запропоно­вано теоретичні моделі економічного розвитку країни.)
 9. Боднарчук Т.Л. Соціально-економічні наслідки протекціонізму для госпо­дарства України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Т.Л.Боднарчук // Український соціум. – 2013. – № 4. – С. 113–127.
 10. Боднарчук Т.Л. Теоретические основы исследования политики протекцио­низма / Т.Л.Боднарчук // Гуманитарные и социальные науки. – 2013. – № 4. – С. 301–303. – [Електронне видання]. – Режим доступу: www.hses-onlie.ru.
 11. Боднарчук Т.Л. Анализ современных тенденций развития протекционизма в контексте траектории предшествующего развития / Т.Л. Боднарчук // Вопросы управления. – Вып. 1 (26) февраль. – Екатеринбург, 2014. – С. 57–62.
 12. Боднарчук Т.Л. Історичний досвід реалізації моделей протекціонізму у вітчизняній господарській практиці / Т.Л. Боднарчук // Історія народного господарства та економічної думки України: зб. наук. праць. – Вип. 47. – К. : ДУ „Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2014. – С. 140–162.
 13. Боднарчук Т.Л. Вплив російської економічної політики на розвиток господарства та підприємництва України в період ринково-індустріальних перетворень / Т.Л. Боднарчук // Український соціум. – №3. – Київ, 2015.
 14. Боднарчук Т.Л. Формування високотоварного укладу господарства на українських теренах у першій половині ХІХ століття / Т.Л. Боднарчук // Історія народного господарства та економічної думки України. – Київ, 2015.
 15. Боднарчук Т.Л. Екзогенні чинники розвитку промислово-торговельного підприємництва: ретроспективний аспект / Т.Л. Боднарчук // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 7. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 3–4.
 16. Боднарчук Т.Л. Модель поведінки споживача: теоретико-методологічні засади / Т.Л. Боднарчук // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2016. – Вип. 11. [Електронне фахове видання] – Режим доступу: www.global-national.in.ua
 17. Боднарчук Т.Л. Ретроспективний погляд на роль протекціонізму у розвитку підприємницького класу / Т.Л. Боднарчук // Український соціум. – №2. – 2016. – С. 48–60.

Участь у наукових конференціях, форумах та семінарах

 1. Боднарчук Т.Л. Аграрний протекціонізм як стратегія управління АПК України та умови її реалізації / Т.Л.Боднарчук // Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 21–22 травня 2011 р.). – Одеса, 2011. – 124 с. – С. 32–34.
 2. Боднарчук Т.Л. Протекціонізм як стратегія міжнародного економічного розвитку України у посткризовий період / Т.Л.Боднарчук // Актуальні питання економічних наук в сучасному суспільстві : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Львів, 1–2 квітня 2011 р.). – Львів, 2011. – 120 с. – С. 38–40.
 3. Боднарчук Т.Л. Соціальний аспект політики протекціонізму / Т.Л.Боднар­чук // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 23-24 лютого 2012 року). – Тернопіль, 2012. – 299 с. – С. 124–126.
 4. Боднарчук Т.Л. Становлення теоретичних концепцій політики протекціо­нізму у класичний період розвитку економічної науки / Т.Л.Боднарчук // Стра­те­гічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Хмельницький, 18–20 квітня 2013 р.) / Хмель­ницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – 514 с. – С. 44–47.
 5. Боднарчук Т.Л. Теоретичні основи реалізації політики протекціонізму на етапі формування вітчизняної ринкової економіки / Т.Л.Боднарчук // Сучасна еко­номічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Сімферополь, 15–16 березня 2013 р.). – Сімферополь, 2013. – 358 с. – С. 53–55.
 6. Боднарчук Т.Л. Наукові погляди ідеологів протекціонізму у вітчизняній економічній думці ХІХ – початку ХХ ст. / Т.Л.Боднарчук // Ефективне управління економікою: теорія і практика : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Черка­си, 4–5 жовтня 2013 р.) / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – 276 с. – С. 179–181.
 7. Боднарчук Т.Л. Проблематика протекціоністсько-фритредерської полеміки середини ХІХ – початку ХХ століття / Т.Л.Боднарчук // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Донецьк, 26–27 квітня 2013 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Донецьк : ГО «СІЕУ», 2013. – 136 с. – С. 15–17.
 8. Боднарчук Т.Л. Ретроспективний аналіз концепцій протекціонізму у віт­чизняній економічній думці / Т.Л.Боднарчук // Проблеми та перспективи розвит­ку національних економік в сучасних умовах : Матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф., (м. Вінниця, 9 квітня 2013 р.). – Вінниця, 2013. – С. 70–71.
 9. Боднарчук Т.Л. Ретроспективна оцінка валютно-кредитного інструмен­та­рію як засобу політики протекціонізму / Т.Л.Боднарчук // Економічний та со­ціаль­­ний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Тернопіль, 21–23 лютого 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – 340 с. – С. 148–149.
 10. Боднарчук Т.Л. Історичні особливості застосування протекціоністського інструментарію в управлінні вітчизняною економікою / Т.Л.Боднарчук // Розви­ток національних економік в умовах глобальної нестабільності : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Одеса, 15–16 лютого 2013 р.). – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 280 с. – С. 77–78.
 11. Боднарчук Т.Л. Розвиток вітчизняної промисловості під впливом політики протекціонізму в ХІХ – початку ХХ століття / Т.Л.Боднарчук // Фрагментація наукових досліджень: перспективи та проблеми : зб. наук. праць. – Ч. 1. / Центр наукових досліджень – К., 2013. – 124 с. – С. 6–10.
 12. Боднарчук Т.Л. Вплив політики протекціонізму на розвиток зовнішньої торгівлі в українських землях (ХІХ – початок ХХ ст.) / Т.Л.Боднарчук // Еконо­мічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ужгород, 22–23 листопада 2013 р.). – у 2-х ч. – Ч. 1. – Херсон, 2013. – 188 с. – С. 8–11.
 13. Боднарчук Т.Л. Протекціонізм як чинник розвитку національного госпо­дарства України: історико-економічний аспект / Т.Л.Боднарчук // Діалектика взає­модії ринкових та інституційних механізмів сучасної економічної динаміки : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ІІ Міжнар. шумпетерівського еко­номічного форуму, (26–27 вересня, 2013 р.). – Чернівці, 2013. – 132 с. – С. 84–85.
 14. Боднарчук Т.Л. Історіографічна база дослідження політики протекціонізму Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. / Т.Л. Боднарчук // Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання : Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 14-15 березня 2014 року). – Сімферополь, 2014. – С. 52–55.
 15. Боднарчук Т.Л. Окремі аспекти концептуалізації протекціонізму у вітчизняній економічній думці ХХ століття / Т.Л. Боднарчук // Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 21-22 лютого 2014 року). – Чернігів, 2014. – С. 133–135.
 16. Боднарчук Т.Л. Протекціонізм як чинник розвитку вітчизняного підприємництва в ХІХ – початку ХХ ст. / Т.Л. Боднарчук // Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 21–22 листопада 2014 року). – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 9–12.
 17. Боднарчук Т.Л. Іноземний капітал як чинник розвитку вітчизняного підприємництва: історико-економічний аспект / Т.Л. Боднарчук // Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 4–5 червня 2015 року). – Кам’янець-Подільський, 2015. – С. 98–100.
 18. Боднарчук Т.Л. Роль зовнішньоторговельної політики у становленні підприємництва в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) / Т.Л. Боднарчук // Матеріали конференції КПНУ імені І.Огієнка за результатами науково-дослідної діяльності викладачів. – 2016.
 19. Боднарчук Т.Л. Зовнішня торгівля України в період становлення світового ринку / Т.Л. Боднарчук // Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 14 квітня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – №2. – С. 29–34.
 20. Боднарчук Т.Л. Роль зовнішньоекономічних чинників у розвитку підприємництва України (ХІХ – початок ХХ ст.) / Т.Л. Боднарчук // Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 31 березня 2016 року). – Львів, 2016. – С. 42–45.
 21. Боднарчук Т.Л. Теоретичні аспекти сучасного неопротекціонізму / Т.Л. Боднарчук // Стратегії та інновації : актуальні управлінські практики : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 21 квітня 2016 року). – Кривий Ріг, 2016. – С. 217–219.
 22. Боднарчук Т.Л. Типологія моделей поведінки споживача / Т.Л. Боднарчук // Сучасні економічні системи: стан та перспективи розвитку : тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Хмельницький, 16-17 травня 2016 року). – Хмельницький, 2016. – С. 372–374.
 23. Боднарчук Т.Л. Сучасні підходи до управління проектною діяльністю / Т.Л. Боднарчук // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 30 – 31 травня 2016 року). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 37 – 39.
 24. Боднарчук Т.Л. Государственный протекционизм как инструмент регулирования предпринимательства: историко-экономический аспект / Т.Л. Боднарчук // Украйна – Бьлгария – Европейски Сьюз: сьвременно сьстояние и перспективи : Сборник с доклади от международна научна конференция. – Варна, 2016. – Том 1. – С. 310 – 314.

Керівництво науковим гуртком «Оптимізація шляхів виходу підприємств на зовнішній ринок»