Андрейцева Ірина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Науковий ступінь: ступінь кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

Біографія: українка, народилася 01 квітня 1969 р. в м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області. У 1992 році закінчила з відзнакою економічний факультетКам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту і отримала спеціальність економіста-організатора. Науковий ступінь кандидата економічних наук здобула у 2006 році. Звання доцента отримала у 2008 р. З 2003 року працює за основним місцем роботи в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, нині на посаді доцента кафедри управління персоналом та економіки праці. Основні напрями викладацької та наукової діяльності – бухгалтерський облік, аудит, економіка праці та соціально-трудові відносини, управління трудовим потенціалом, технології управління персоналом.

Освіта:

  1.  Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, 1992, спеціальність Економіка і організація сільського господарства, кваліфікація  Економіст-організатор
  2. Фінансово-правовий коледж Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2005,спеціальність Право, кваліфікація бакалавр права

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 08.06.04 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Тема: Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Коблянська Олена Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка доцент кафедри обліку та аудиту

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, м. Київ

Професійна діяльність:

Доцент Андрейцева І.А. виконує обов’язки голови науково-методичної ради факультету, координує методичну роботу викладачів. Відповідає за наукову-дослідну роботу кафедри, член ради факультету, куратор академгрупи, очолює студентську проблемну групу «Соціально трудові відносити в Україні : сучасний стан та тенденції розвитку». Проводить активну наукову-дослідну та виховну роботу. Результатом власної наукової діяльності є публікація  наукових статей та розробка навчально-методичних посібників. Дбає про підготовку висококваліфікованих фахівців-управлінців. Неодноразово була членом і головою ЕК, керує написанням магістерських робіт.

Навчальні дисципліни, що викладаються науково-педагогічним працівником (у 2017-2018 н.р.):

Бухгалтерський облік, Облік і аналіз персоналу, Технології  управління персоналом, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Аудит, Аудит персоналу.

Наукова діяльність:

З 2003 року працює на економічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кандидат економічних наук з 2006 року.  Вчене звання доцента присвоєно 23.12.2008 році. Тема дисертації: «Облік, економічний аналіз і аудит формування та використання оборотних активів».

Основні напрями наукової, педагогічної діяльності за час роботи в університеті: бухгалтерський облік, управління трудовим потенціалом, соціально-трудові відносини у соціальній сфері, аудит персоналу, технології управління персоналом.

Автор близько 60 наукових та навчально-методичних публікацій. Працюючи на кафедрі управління персоналом та економіки праці з моменту її створення, Ірина Анатоліївна читала лекції та проводила практичні заняття на третьому, четвертому, п’ятому, шостому  курсах денної та заочної форми навчання з основних курсів.

Протягом останніх років проводила дослідження «Управління трудовим потенціалом України за сучасних умов», які апробовані на багатьох національних та міжнародних науково-практичних конференціях. У рамках дослідження опубліковано низку статей у наукових журналах та фахових збірниках, зокрема: «Особливості оцінки ефективності інвестицій у персонал підприємства» (Кам’янець-Подільський, 2012), «Трудовий потенціал: підходи до визначення і сучасного виміру» (Тернопіль, 2012), «Проблеми формування інтелектуального капіталу українського суспільства» (Кам’янець-Подільський, 2013), «Людський розвиток: регіональний аспект» (Кам’янець-Подільський, 2014), «Формування та використання трудового потенціалу: теоретичні аспекти» (Київ, 2014), «Харизма та харизматичне лідерство в управління трудовим потенціалом суспільства» (Кам’янець-Подільський, 2015), «Ефективність оцінювання персоналу: сутність та методика розрахунку» (Кам’янець-Подільський, 2016), «labour market in Ukraine: educational and professional aspects» (Republica Moldova, 2016).

Статті у наукових фахових виданнях

1. Сікора І.А. Оборотні активи як об’єкт бухгалтерського обліку і економічного аналізу // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. 2003. № 1. С.230-234 (0,52 друк. арк.).

2. Сікора І.А. Теоретичні основи класифікації оборотних активів в умовах стандартизації обліку в Україні// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. 2003. № 5. С.310-315 (0,63 друк. арк.).

3. Сікора І.А. Методичні аспекти бухгалтерського обліку оборотних активів // Збірнику наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії. Вип. 12 . Т. 2 . Кам’янець-Подільський, 2004. С.208-210 (0,33 друк, арк.).

4. Сікора І.А. Особливості методики оцінки оборотних активів на виробничих підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит. № 9. С. 13-18 (0,51 друк. арк.).

5. Сікора І.А. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку оборотних активів” // Бухгалтерський облік і аудит. № 2. С. 30-35 (0,56 друк, арк).

6. Сікора І.А. Проблемні аспекти гармонізації бухгалтерського обліку оборотних активів до вимог міжнародних стандартів // Бухгалтерський облік і аудит. № 4. С36-43 (0,67 друк. арк.).

7. Сікора І.А. Нормативно-правові аспекти бухгалтерського обліку оборотних активів // Конкуренція. № 4. С.33-37 (0,70 друк. арк.).

8. Сікора І.А. Методичні аспекти аудиту використання оборотних активів на виробничих підприємствах // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. Вип.206 . Дніпропетровськ: ДНУ, 2005.С.971-978 (0,33 друк. арк.).

9. Сікора І.А. Особливості методології проведення аналізу ефективності оборотних активів // Віснику Криворізького економічного інституту Київського НЕУ. № 4 С.30-36 (0,61 друк. арк.).

10. Сікора І.А. Особливості методології проведення аналізу оборотних активів // Збірнику наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії. Вип.1З .Т. 2 . Кам’янець-Подільський, 2005. С.317-321 (0,26 друк, арк.).

Тези доповідей

11. Сікора І.А. Нормативно-правові аспекти бухгалтерського обліку оборотних активів// Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2005”.- Т. 83.Облік і аудит. Дніпропетровськ: Наука і освіта,2005.С. 8-10 (0,14 друк. арк.).

В інших виданнях

12. Сікора І.А. Правове регулювання бухгалтерського обліку оборотних активів // Наукові праці Кам’янець Подільського державного університету. Вип.3. Т.1. Кам’янець-Подільський, 2004. С. 136-141 (0,63 друк. арк.).

Статті у наукових фахових виданнях

13. Особливості застосування аналітичних процедур в процесі аудиту оборотних активів// 36. наук, праць Подільської державної аграрно-технічної університету. Вип.. 15. Т. 2 .Кам’янець-Подільський, 2007. С. 222-224. (0,24 друк, арк.).

14. Теоретико-методологічні засади класифікації оборотних активів// 36. наук, праць Подільської державної аграрно-технічної університету. Вип.. 15. Кам’янець-Подільський, 2007. С. 273-276. (0,26 друк, арк.).

15. Проблемні аспекти методики розрахунку суми збитків при нестачі запасів 36. наук, праць інституту бізнесу і фінансів, кафедра фінансів і кредиту. Вип.. 15. Кам’янець-Подільський, 2007. С. 499-504. (0,28 друк, арк.).

В інших виданнях

16. Проблемні аспекти методики оцінки оборотних активів// Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2007. С. 13-14. (0,30 друк, арк.).

17. Проблемні аспекти обліку поточної дебіторської заборгованості. 36. наук, праць викладачів та аспірантів Кам’янець-Подільський державного університету. Вип.. 2. Кам’янець-Подільський державний університет, 2007. С. 108-111.( 0,30 друк. арк..).

Статті у наукових фахових виданнях

18. Проблемні аспекти методики обліку капітальних інвестицій// 36. наук, праць Подільської державної аграрно-технічної університету. Вип.. 16. Т. З . Кам’янець-Подільський, 2008. С.466- 468. ( 0,19 друк, арк.).

В інших виданнях

19. Сутність і економічний зміст інвестицій // Вісник Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип.1: Економічні науки. Кам’янець-Подільський, 2008. С. 77-80. (0,19 друк. арк.).

20. Особливості визначення суттєвості в процесі аудиту оборотних активів. України в XXI столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку: зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2008. С. 251-255. (0,27 друк. арк.).

21. Особливості формування показників форми 3 „Звіт про рух грошових коштів”// Соціально-економічний розвиток України в XXI столітті: проблеми, пріоритети і перспективи. Вісник КПНУ імені Івана Огієнка. Економічні науки за матеріалами 2 міжнародної науково-практичної конференції 23-24 квітня 2009. Кам’янець-Подільський: видавець Зволейко Д.Г., 2009.С. 290-293.(0,20 друк, арк.).

22. Особливості здійснення аудиторської вибірки. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський, 2008.Вип.7. Т.5. С. 3-4.(0, 25 друк. арк.).

23. Особливості застосування факторингу в Україні. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів: вип.. 8 у 5 т.. Кам’янець-Подільський: КПДУ, 2009. Т. 5. С.3-4.( 0, 25 друк, арк.).

Статті у наукових фахових виданнях

24. Історичні аспекти виникнення дебіторської заборгованості// Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: 36. наук, праць. Вип.. 4(18): Економічні науки. Чернівці, 2009. С.361-363. (0,27 друк, арк.).

В інших виданнях

25. Особливості обліку сумнівної дебіторської заборгованості // Вісник Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип.2: Економічні науки. Кам’янець-Подільський: КПНУ, редакційно-видавничий відділ, 2009. С. 105-108. ( 0,25 друк. арк.).

26. Еволюція розвитку економічної категорії „маркетинг”// Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський,КПНУ, редакційно-видавничий відділ, 2009. Вип. 1. С. 207-209.(0, 14 друк, арк.).

27. Проблемні аспекти нарахування амортизації основних засобів в бухгалтерському обліку. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 9. У 5-ти томах. Кам’янець-Подільський: КПНУ імені І.Огієнка, 2010. Т.2. С.121-123. (0,35 друк ар.).

28. Проблемні аспекти суттєвості інформації в обліковій та аудиторській практиці. Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в XXI столітті: Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки (за матеріалами III міжнародної науково-практичної конференції). Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2010. С.345-349. (0, 35 друк ар.).

Статті у наукових фахових виданнях

29. Методичні аспекти вибору аудиторського висновку// Інноваційна економіка.№ 4. С.36-40. (0,60 друк ар.).

 В інших виданнях

30. Проблемні аспекти обліку факторингових операцій. Вісник Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 3. КПНУ імені І.Огієнка, редакційно-видавничий відділ 2010. С.82-85. (0, 28 друк ар.).

31. Теоретичні аспекти оподаткування доходів юридичних та фізичних осіб. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 10. У 5-ти томах. Кам’янець-Подільський: КПНУ імені І.Огієнка, 2011. Т.1. С. 118-120.( 0,30 друк ар.).

32. Якість аудиторських послуг: теоретико-правовий аспект. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 4. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. С.290-296. (0, 43 друк ар.).

33. Проблемні аспекти прямого оподаткування за умов прийняття Податкового кодексу України. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 5. КПНУ імені І.Огієнка, редакційно-видавничий відділ 2011. С. 50-55. (0, 35 друк ар.).

Статті у наукових фахових виданнях

34. Андрейцева І.А. Трудовий потенціал: підходи до визначення і сучасного виміру/ І.А. Андрейцева //Інноваційна економіка. – 2012. – № 9 (35). – С.182-185. (0,45д.а.)

В інших виданнях

35. Особливості економічної оцінки ефективності інвестицій в персонал підприємства. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. Випуск 11. У 5-ти томах. Кам’янець-Подільський: КПНУ імені І.Огієнка, 2012. Т.1. С.100-101.(0,30 друк ар.).

36. Формування показників фінансової звітності згідно МСФЗ. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 6. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2012. С.273- 279. (0, 43 друк ар.).

37. Андрейцева І.А. Проблеми формування інтелектуального капіталу українського суспільства/І.А. Андрейцева// Вісник Кам’янець-Подільського національного університету науки. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2013. – Вип. 7. – С.111-116/  (0,31д.а.)

38. Андрейцева І.А. Аудиторські процедури як методичний прийом аудиту/ І.А. Андрейцева // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2013.– Вип. 8. – С.200-203. (0,50д.а.)

39. Андрейцева І.А. Оцінка податкової системи України та її структура /І.А. Андрейцева//Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 12, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2013. – Т.1. – С. 76-77 (0,30д.а.)

Статті у наукових фахових виданнях

40. Андрейцева І.А. Формування та використання трудового потенціалу: теоретичні аспекти /І.А. Андрейцева//Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр../[голова редкол.А.М. Колот]. – Київ: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2014. – №1(7). – С. 152-158 (0,38д.а.)

В інших виданнях

41. Андрейцева І.А. Аудиторський висновок: методичні аспекти/ І.А. Андрейцева// Вісник Кам’янець-Подільського національного університету науки. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – Вип. 9. – С.119-123. (0,35д.а.)

42. Андрейцева І.А. Людський розвиток: регіональний аспект/ І.А. Андрейцева//Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 13, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2014. – С. 196 (0,31д.а.)

43. Андрейцева І.А. Харизма та харизматичне лідерство в управління трудовим потенціалом суспільства//Вісник Кам’янець-Подільського національного університету науки. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. – Вип. 10. – С.262-265. (0,39д.а.).

44. Андрейцева І.А. Інвестиційно-інноваційна діяльність як об’єкт податкового регулювання/ І.А. Андрейцева//Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 14, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2015. – С. (0,31д.а.)

Список навчально-методичних праць

1. Інвестування. Навчально-методичний посібник з інвестування для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво»/ Андрейцева І.А., Стрельбіцький П.А. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., – 56с.

2. Інвестування. Навчально-методичний посібник з інвестування для студентів заочної форми навчання напряму 0305 «Економіка і підприємництво»/ Андрейцева І.А., Стрельбіцький П.А. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., – 60с.

3. Бухгалтерський облік. Навчально-методичний посібник для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво»/ Андрейцева І.А. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., – 68с.

4. Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи з бухгалтерського обліку для студентів напряму 0305 «Економіка і підприємництво»/ Андрейцева І.А. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., –56с.

5. Технології управління персоналом: навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом і економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» / І.А. Андрейцева. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., –164с.

6. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчально-методичний посібник для студентів економічного факультету спеціальності 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» / І.А. Андрейцева. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І.,  – 228 с.

Керівництво науковим гуртком “Розвиток трудового потенціалу за сучасних умов”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *